Ga naar de inhoud

 

OPRICHTING STICHTING

Stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek en omstreken
Vandaag, …………………… tweeduizend achttien, verschenen voor mij, mr. Robertus Andreas Petrus Marinus van Amelsvoort, kandidaat-notaris, als waarnemer -en in die hoedanigheid hierna verder te noemen: notaris- van mr. Jan Anna Maria Diederen, notaris in de gemeente Gulpen- Wittem:

1. de heer Onno Ouwendijk, wonende te <postcode, woonplaats>, geboren te <geboorteplaats> op <geboortedatum> (houder van een Nederlands paspoort, nummer <nummer>), gehuwd;1. de heer

2. de heer Gerlach Nicolaas Jozef Maria Roomans, wonende te <postcode, woonplaats>, geboren te <geboorteplaats> op <geboortedatum> (houder van een Nederlands paspoort, nummer <nummer>), gehuwd;

3. de heer Louis Hubert Leonardus Driessen, wonende te <postcode, woonplaats>, geboren te <geboorteplaats> op <geboortedatum> (houder van een Nederlands paspoort, nummer <nummer>), gehuwd;

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:

STATUTEN

ARTIKEL 1 Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

 • Bestuur: het bestuur van de Stichting;
 • Schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
 • Statuten: de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
 • Stichting: de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben.

ARTIKEL 2 Naam en zetel

 • De Stichting draagt de naam: Stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek en omstreken.
 • Zij heeft haar zetel in de gemeente Sittard-Geleen.

ARTIKEL 3 Doel

1. De Stichting heeft ten doel:

 • het faciliteren van de stuurgroep Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek voor het organiseren van bijeenkomsten voor patiënten (en hun mantelzorgers) die een niet aangeboren hersenaandoening hebben; en
 • het verrichten van alle verdere handelingen, dien met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het organiseren van bijeenkomsten om middelen te verwerven in het primaire werkgebied Sittard-Geleen en het secundaire werkgebied Limburg (Nederland);
 • het verstrekken van informatie aan degenen, die zich tot de stichting wenden en via eigen publicaties;
 • alle overige wettige middelen, die bijdragen tot verwezenlijking van het doel;
 • en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

ARTIKEL 4 Vermogen

1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 • subsidies en andere bijdragen;
 • incidentele en structurele donaties;
 • schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • alle andere verkrijgingen en baten.

2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

ARTIKEL 5 Bestuur

1. Het Bestuur bestaat uit een door het Bestuur te bepalenaantal van ten minste één (1) en maximaal drie (3) bestuursleden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

2. Het Bestuur (met uitzondering van het eerste Bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, tezamen vormende het dagelijks bestuur. Indien het Bestuur uit één (1) lid bestaat, vervult dit lid de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester.

3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.

4. Bij het ontstaan van één (1) (of meer) vacature(s) in het Bestuur zullen de overblijvende bestuurders met algemene stemmen (of zal de enig overblijvende bestuurder) zo snel mogelijk na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien
door de benoeming van één (1) (of meer) opvolger(s).

5. Mocht casu quo mochten in het Bestuur om welke reden dan ook één (1) of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuurders, of vormt de enig overblijvende bestuurder niettemin een wettig Bestuur.

6. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuurders omtrent de benoeming, alsmede wanneer te eniger tijd alle bestuurders mochten komen te ontbreken voordat aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had en voorts indien de overgebleven bestuurders zouden nalaten binnen de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

ARTIKEL 6 Vergaderingen van het Bestuur en besluiten van het Bestuur

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden op de van keer tot keer door het Bestuur te bepalen plaatsen.

2. Ieder half jaar wordt ten minste één (1) vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter, of een van de leden van het Bestuur, dit wenselijk acht..

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, Schriftelijk.

5. De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6. Indien de door de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden
van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een vergadering van het Bestuur geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende vergadering van het Bestuur alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn en mits de betreffende besluiten worden genomen met algemene stemmen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering.

9. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één (1) mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.

10. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede- ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

11. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken beslist de voorzitter.

12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één (1) van de stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

15. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op vergaderingen en besluiten van het dagelijks bestuur.

ARTIKEL 7 Bestuursbevoegdheid en vergoedingen

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waar alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

ARTIKEL 8 Vertegenwoordiging

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.

2. De Stichting wordt mede vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelend bestuurders.

3. Het Bestuur kan aan anderen volmacht geven om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

ARTIKEL 9 Einde lidmaatschap van het Bestuur

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

 • door overlijden van een bestuurder;
 • bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; –
 • bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 • bij ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 • door een besluit door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen. Een ontslagen bestuurslid kan vijf (5) jaar geen bestuursfunctie uitoefenen binnen onderhavige Stichting.

ARTIKEL 10 Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de Stichting loopt van één juli tot en met dertig juni.

2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.

3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. Voor zover wettelijk voorgeschreven of door het Bestuur gewenst worden de balans en de staat van baten en lasten onderzocht door een door het Bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.

4. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

ARTIKEL 11 Commissies

Het Bestuur is bevoegd een of meer commissies in te stellen, waarvan de taken en bevoegdheden alsdan zullen worden vastgesteld bij huishoudelijk reglement.

ARTIKEL 12 Raad van Advies

Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, die alsdan in ieder geval tot taak zal hebben het Bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De verdere taken en bevoegdheden zullen alsdan bij huishoudelijk reglement worden vastgesteld.

ARTIKEL 13 Directeur

1. Het Bestuur kan een directeur benoemen en deze belasten met de dagelijkse gang van zaken van de Stichting.

2. Indien een directeur is benoemd kan deze door het Bestuur met inachtneming van de daartoe strekkende wettelijke bepalingen worden ontslagen.

3. De directeur heeft in de vergaderingen van het Bestuur een adviserende stem.

ARTIKEL 14 Reglementen

1. Het Bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in de Statuten zijn vervat.

2. De reglementen mogen niet met de wet of de Statuten in strijd zijn.

3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd de reglementen te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van de reglementen is het bepaalde in
artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 15 Statutenwijziging

1. Het Bestuur is bevoegd de Statuten te wijzigen. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 10 moet het besluit daartoe worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het Bestuur, waarin alle bestuurders aanwezig
of vertegenwoordigd zijn.

2. Zijn in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede vergadering van het Bestuur worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven (7) dagen, doch niet later dan eenentwintig (21) dagen na de eerste, waarin een zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen, en in welke vergadering ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

3. Iedere bestuurder is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te verlijden.

ARTIKEL 16 Ontbinding en vereffening

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 15 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.

4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

ARTIKEL 17 Slotbepaling

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur. SLOTVERKLARINGEN

1. Ten slotte verklaarden de comparanten ter uitvoering van het bepaalde in artikel
5 leden 1 en 2 dat het Bestuur voor de eerste maal uit drie (3) leden bestaat en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd:

 • de heer Onno Ouwendijk voornoemd, als voorzitter;
 • de heer Gerlach Nicolaas Jozef Maria Roomans voornoemd, als secretaris;
 • de heer Louis Hubert Leonardus Driessen voornoemd, als penningmeester.

2. Het eerste boekjaar van de Stichting loopt tot en met dertig juni tweeduizend negentien (30/06/2019). SLOT AKTE De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparanten is, voor zover nodig, door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde documenten vastgesteld. WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Sittard-Geleen op de datum als aan het begin van deze akte vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparanten, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten ondertekend. Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om