Algemeen beleidsplan

Algemeen beleidsplan

 

Stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek

en omstreken

2018 – 2019

 

Missie, visie en strategie

 

 1. De Stichting heeft ten doel:
  1. het faciliteren van de stuurgroep Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek voor het organiseren van bijeenkomsten voor patiënten (en hun mantelzorgers) die een niet aangeboren hersenaandoening hebben;
  2. en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  1. het organiseren van bijeenkomsten om middelen te verwerven in het primaire werkgebied Sittard-Geleen en het secundaire werkgebied Limburg (Nederland);
  2. het verstrekken van informatie aan degenen, die zich tot de stichting wenden en via eigen publicaties;
  3. alle overige wettige middelen, die bijdragen tot verwezenlijking van het doel;
  4. en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

De stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek en omstreken is op 24 september 2018 opgericht om donateurs transparantie te verschaffen hoe hun donaties worden aangewend.

De reeds bestaande donateurs aan het Parkinson Café Sittard Westelijke Mijnstreek alsook het bestuur van het genoemde Parkinson Café hebben uitdrukkelijk verzocht om die transparantie.

In het verleden werden donaties aan de Parkinson Vereniging overgemaakt. Indien niet duidelijk werd aangegeven voor welk Parkinson Café de betreffende donatie bestemd was, werd deze ingezet ten behoeve van het algemene nut.

 

Strategie

Om de doelstelling van de stichting te bereiken zullen uiteraard de bestaande

donateurs worden geïnformeerd over de oprichting van de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek en omstreken. Daarnaast zullen nieuwe potentiële donateurs via het zorgnetwerk in Limburg worden benaderd teneinde zoveel mogelijk fondsen te verzamelen.

Om nieuwe donateurs te bereiken zal de stichting zichtbaar aanwezig zijn op tal van evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan lokale zorgcongressen of lezingen van andere organisatie welke het doel van de stichting een warm hart toedragen. Maar ook het aanwezig zijn op jaarmarkten en soortgelijke lokale markten teneinde bekendheid te verspreiden en daarmee begrip en fondsen te oogsten.

Ook kan het bestuur desgewenst in een lezing of spreekbeurt de stichting vertegenwoordigen en de mogelijkheid bestaat om inhoudelijke ervaringen te bespreken tijdens een dergelijke lezing.

Voor de aspecten van het bestuur, de organisatie, en informatie over de besteding van het vermogen wordt verwezen naar de oprichtingsakte van de stichting.