Privacybeleid

Privacybeleid van de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo verwerkt van haar bezoekers, deelnemers of andere geïnteresseerden.

De stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo houdt uitsluitend een lijst met persoonsgegevens bij van personen die aangegeven hebben geïnteresseerd te zijn in de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo en de activiteiten ervan. Speciaal voor deze groep die toestemming verleent om hun persoonsgegevens te verwerken, is onderhavig privacy beleidsdocument bestemd. Tevens houdt de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo emailadressen bij van iedereen die zich op enigerlei hebben ingeschreven via de website www.parkinson-innsittard.nl om op de hoogte te worden gehouden van de laatste nieuwtjes en nieuwsbrief(ven).

Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1 Verantwoordelijkheid voor verwerking

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens namens de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo is: G.N.J.M. Roomans (secretaris bestuur stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo).

Via de eerder genoemde website kunt u middels een formulier contact opnemen met het bestuur van de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo. U kunt ook altijd een email sturen naar info.PInnSWM@gmail.com.

2. Welke gegevens verwerkt de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo en voor welk doel

2.1 In het kader van uw belangstelling voor de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer, e-mailadres.

2.2 De stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo en het versturen van een bevestiging voor bijeenkomsten. 

E-mail berichtgeving: De stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo gebruikt uw naam en e-mailadres om u haar emailnieuwsbrief met informatie over activiteiten en mogelijke, andere interessante informatie over de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo toe te sturen. Afmelding voor toezending van deze e-mailberichten is te allen tijde mogelijk middels een link in de betreffende nieuwsbrief.

3. Bewaartermijnen

De stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens zo lang u geïnformeerd wilt blijven over de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo. Als u op enig moment mondeling of schriftelijk aangeeft dat uw persoonsgegevens niet langer door de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo geregistreerd mogen blijven, worden deze per direct uit de lijst verwijderd en vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. 

4.2 De verwerking van de persoonsgegevens valt onder de verantwoordelijkheid van de secretaris van de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo die belast is met het beheer van de lijst met persoonsgegevens.   

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten

5.1 Via de secretaris die belast is met het beheer van de lijst met persoonsgegevens van de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo kunt u per e-mail een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. 

5.2 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo of de vrijwilliger(s) uw persoonsgegevens verwerkt/verwerken of uw verzoeken behandelt/behandelen, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo de heer O. Ouwendijk, die de klacht onderzoekt en behandelt.

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan de voorzitter van de stichting Parkinson-Inn Sittard Westelijke Mijnstreek eo zoals genoemd onder 5.2.

6. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd.